Merhabalar Tomcat kurulumunu yaptım tomcati çalıştırdım , http://localhost:8005/formspider Buraya girince sıkıntı yok formspider çalışıyormuş gibi . Online IDE ye girdiğimde INTERNAL SERVER hatası alıyorum . Yurtdışındayım (Ukrayna) tezim formspider üzerine =). Bu arada sanırım ilk türkçe soruyu sordum . Kolay gelsin

asked 03 Apr '14, 06:10

Gokhan%20Ikisivri's gravatar image

Gokhan Ikisivri
112
accept rate: 0%


Merhaba Gökhan Bey,

  • Database'indeki Formspider schema'sından derlemeyen bir obje olup olamdığını kontrol edin.
  • Eğer derlenmeyen obje yoksa Formspider installer'da sadece "Formspider Middle Tier Components" seçeneğini kullanarak sadece middletier'ı tekrar deploy edin ve bu şekilde tekrar deneyin.
  • Eğer sorun devam ediyorsa tomcat kurulum klasörü altındaki "logs" folder'ını zip'leyip contact@theformspider.com adresine gönderebilir misiniz?

Teşekkürler,
Ibrahim

link

answered 04 Apr '14, 16:49

Ibrahim%20Sandalli's gravatar image

Ibrahim Sand... ♦♦
1.5k5
accept rate: 25%

Formspiderı ve Tomcati kaldırıp tekrar kurarak(Portta değişiklik yaparak eskisi 8888 yeni 8081) sorunu aştım . Konuyla alakasız ama PL/SQL kullanmadan veritabanında insert,update yapabilirmiyim ? select işlemi direk gride datasource verilerek yapılabiliyor insert,update de bu şekilde yapılabilirmi ? Teşekkürler.

(04 Apr '14, 17:54) Gokhan Ikisivri
Your answer
toggle preview

Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×6
×2

Asked: 03 Apr '14, 06:10

Seen: 1,491 times

Last updated: 04 Apr '14, 17:54


© Copyright Gerger 2017